Visa kỹ năng tạm thời (Visa 482)

Bao gồm 3 bước:

  1. Tài trợ
  2. Đề cử
  3. Nộp đơn xin visa

MỤC ĐÍCH:

Thị thực này cho phép một công nhân lành nghề đến Úc để làm việc trong nghề nghiệp được chỉ định của họ cho nhà tài trợ được chấp thuận của họ trong tối đa bốn năm. 


ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể có được thị thực này nếu:

* bạn đã được tài trợ bởi một doanh nghiệp được phê duyệt
* bạn có các kỹ năng cần thiết để điền vào một vị trí được đề cử bởi một doanh nghiệp được phê duyệt.

🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu ---Share:

Lưu trữ Bài viết