Visa hôn nhân

Visa hôn nhân bao gồm 3 loại:

* Visa hôn nhân tiềm năng (Visa 300)
* Visa hôn nhân (tạm thời) (Visa 309 & 100) ngoài nước Úc
* Visa đối tác (Visa 820 & 801) tại Úc1. Visa hôn nhân tiềm năng (Visa 300)

MỤC ĐÍCH:

Visa này cho phép mọi người đến Úc để kết hôn với người phối ngẫu tương lai của họ.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể có được thị thực này nếu bạn có ý định kết hôn với bạn đời thỏa một trong các điều kiện sau:

⏩ Bạn đời là công dân Úc

⏩ Bạn đời thường trú nhân Úc

 Bạn đời là công dân New Zealand đủ điều kiện.


2. Visa hôn nhân (tạm thời) (Visa 309 & 100) ngoài nước Úc:

MỤC ĐÍCH:

Visa này cho phép người phối ngẫu hoặc đối tác thực tế của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện đi du lịch và sống ở Úc.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể có được thị thực này nếu bạn kết hôn hoặc đang có mối quan hệ thực tế với:

⏩ Công dân Úc

⏩ Thường trú nhân Úc

⏩ Công dân New Zealand đủ điều kiện.

⏩ Bạn phải ở ngoài nước Úc khi bạn nộp đơn.


3. Visa hôn nhân (Visa 820 & 801) tại nước Úc

MỤC ĐÍCH:

Visa này cho phép người hôn thê/ hôn phu hoặc bạn đời của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện sống ở Úc.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Để có được visa này, bạn phải kết hôn hoặc có mối quan hệ thực tế với:

⏩ Công dân Úc

⏩ Thường trú nhân Úc

⏩ Công dân New Zealand đủ điều kiện.

⏩ Bạn phải ở Úc khi bạn nộp đơn.


🛈 Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu ---

Share:

Lưu trữ Bài viết